HAKKIMIZDA

Hakkımızda

17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanunla kurulan Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamece kurulmuş olup; öngörülen görevlerini yerine getirmektedir.

Bu görevler:

a) Üniversitemizin etüt-proje, alt ve üst yapı ile ilgili yatırım programlarının hazırlanması,

b) Belirlenecek kampüs alanı ile ilgili ana imar planının hazırlanması,

c) Kampus alanı vaziyet planı tasarımının yapılması ve hazırlanan vaziyet planının uygulama projelerinin hazırlanması

d) Fiziki yapıların azami seviyede hizmet verebilecek durumda tutulabilmesi için her türlü bakım ve onarımın yapılması,

e) Isıtma, soğutma, havalandırma ve diğer alt yapı tesis ve teçhizatlarının bakım onarımlarını yapmak,

f) Üniversitemiz bünyesindeki alanlarda çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi ve yapılması,

   g) Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak,

h) Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarının koordine etmek ve uygulamak,

ı) İhale dosyalarını hazırlamak yapı onarımla ilgili ihaleleri yürütmek,

i) İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek,

j) Bitmiş binaların bakım onarım işlerini yürütmek,

k) Yapılacak tüm iş ve işlemlerin ilgili kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamak olarak sıralanabilir.